Sản phẩm

Dự án

Could not find file 'C:\inetpub\vhosts\netcen.vn\httpdocs\cdn\OneDNN\XSL\AricleList_Home.xsl'. at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath) at System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize) at System.Xml.XmlDownloadManager.GetStream(Uri uri, ICredentials credentials, IWebProxy proxy, RequestCachePolicy cachePolicy) at System.Xml.XmlUrlResolver.GetEntity(Uri absoluteUri, String role, Type ofObjectToReturn) at System.Xml.Xsl.Xslt.XsltLoader.CreateReader(Uri uri, XmlResolver xmlResolver) at System.Xml.Xsl.Xslt.XsltLoader.Load(Compiler compiler, Object stylesheet, XmlResolver xmlResolver) at System.Xml.Xsl.Xslt.Compiler.Compile(Object stylesheet, XmlResolver xmlResolver, QilExpression& qil) at System.Xml.Xsl.XslCompiledTransform.LoadInternal(Object stylesheet, XsltSettings settings, XmlResolver stylesheetResolver) at System.Xml.Xsl.XslCompiledTransform.Load(String stylesheetUri) at OneDnn.iCMS.ViewArticles.GetRenderList(String cacheKeyList, TabInfo catTab, Boolean IsHot, Boolean GetOnFollowTab, Int32 StartIndex, Int32 TotalOfRecord, String OrderBy, String OrderType, Int32 intCacheTime, String XslPath, Int32 ViewDetailTabId, String ViewDetailType, Boolean showAsGroup, Boolean getTotalTop, Boolean listChildTabs, Boolean clearCache) at OneDnn.iCMS.ViewArticles.GetRenderList(String cacheKeyList, TabInfo catTab, Boolean IsHot, Boolean GetOnFollowTab, Int32 StartIndex, Int32 TotalOfRecord, String OrderBy, String OrderType, Int32 intCacheTime, String XslPath, Int32 ViewDetailTabId, String ViewDetailType, Boolean showAsGroup, Boolean listChildTabs, Boolean clearCache) at OneDnn.iCMS.ViewArticles.Render(Boolean clearCache) at OneDnn.iCMS.ViewArticles.OnPreRender(EventArgs e)

Khách hàng - đối tác

TitleImagesLink
Khách sạn Sài Gòn Kim LiênImageshttp://www.saigonkimlien.com.vn
Khách sạn AnphaanImageshttp://www.anphaanhotel.com
Cổng Hành chính Thị Xã Cửa LòImageshttp://cualo.gov.vn/
Cổng du lịch thị xã Cửa LòImageshttp://cualo.vn/trang-chu.aspx
Chi cục thuế Thị xã Cửa LòImageshttp://cct.cualo.gov.vn/trang-chu.aspx
Công ty CP Việt AnhImages 
Công ty CP C92Imageshttp://c92.com.vn
Xe hơi thành VinhImageshttp://xehoithanhvinh.vn
Công ty TNHH Hòa HiệpImageshttp://hoahiepltd.com.vn
Công ty CP Tư Vấn - Thiết Kế - Xây Dựng Hùng TiếnImageshttp://hungtienjsc.com.vn
Hội DN nhỏ và vừa Nghệ AnImageshttp://dnnghean.com.vn
Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Nghệ AnImageshttp://hoibaotronghean.org.vn/trang-chu.aspx
Công ty Gạch ngói 22 - 12Imageshttp://gachngoixaylap2212.com.vn
Công ty CP Máy tính 4DImageshttp://maytinh4d.com.vn
Thoong StudioImageshttp://thoongstudio.com
Anh Ngữ VECImageshttp://vec.edu.vn
QV TechImageshttp://qvtech.net
Công ty TNHH Châu TrầuImageshttp://chautran.com.vn
Công ty TNHH 1TV BHBImageshttp://thegioibhb.com.vn
UBND Huyện Đô LươngImageshttp://doluong.gov.vn
Công ty cổ phần khoáng sản Á ChâuImageshttp://www.amcvina.vn
Công ty CP VietColor - Sơn EkoparkImageshttp://www.ekopark.com.vn/
PA Việt NamImageshttp://pavietnam.vn
Thương binh 4Imageshttp://thuongbinh4.vn
Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An Imageshttp://www.pvit.com.vn/